Boswachtersblog Schoorlse duinen

Duynvallei, 30 november 2016
Boswachtersblog Schoorlse duinen
Het plan om het duinsysteem te herstellen in de Schoorlse Duinen maakt veel los bij de mensen. Het weghalen van mooi bos om de natuurlijke dynamiek lokaal terug te brengen is voor veel mensen een onbegrijpelijke, maar toch noodzakelijke manier om de unieke natuur in de Schoorlse Duinen duurzaam te herstellen. Boswachter Laurens Bonekamp legt uit:

Voor Staatsbosbeheer is het geen eenvoudige opgave om enerzijds zorg te dragen voor het keren van de achteruitgang in biodiversiteit, terwijl er ook draagvlak moet zijn bij de bewoners. We willen vooral open en transparant in gesprek blijven met de omgeving zodat de inwoners en wij als beheerder elkaars achtergronden en onze positie nog beter leren kennen.

Verantwoordelijkheid nemen

We gaan niet over één nacht ijs. Vooral omdat we ons goed realiseren dat het verwijderen van gezond bos weerstand oproept. Bos is mooi en heeft unieke waarden, dat vinden wij ook. Voorop staat echter dat wij als natuurbeheerder de verantwoordelijkheid hebben en nemen om voor nu en in de toekomst goed te zorgen voor de gehele natuur in de Schoorlse Duinen. Hierbij is het helaas nodig om nu in te grijpen om de kenmerkende natuur op de lange termijn te kunnen beschermen. Als wij dat nu niet doen, verandert op termijn het duingebied in bos. Kenmerkende planten en dieren die thuishoren in de duinen verdwijnen en komen niet terug.

Zorg voor de natuur

De Schoorlse Duinen behoren tot unieke Natura 2000-gebieden, die beschermd zijn binnen Europa. Natura 2000 heeft tot doel de achteruitgang in biodiversiteit te keren en dit samen te laten gaan met ruimte voor de mens om te kunnen recreëren. De provincie is hierbij opdrachtgever en Staatsbosbeheer voert de maatregelen uit. De kernopgave voor de duinen is het herstellen van de natuurlijke processen waarbij het natuurgebied goed toegankelijk blijft voor de bezoekers van het gebied. Eén van de maatregelen bestaat uit het verwijderen van bomen in de zone tussen de zeereep en de blijvende bossen in de binnenduinrand. De oorspronkelijke plannen gaan twintig jaar terug en de maatregel vormt onderdeel van het recentelijk vastgestelde Natura2000 beheerplan en het beheerplan voor Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer uit 2002.

Gezond duinsysteem

De maatregelen hebben als doel om de invloed van natuurlijke processen, zoals wind en beweging van zand in de zeereep te herstellen en verdroging van het gebied tegen te gaan. Dit zijn de sleutelfactoren die horen bij een gezond duinsysteem. Door lokale verstuiving, uitsluitend in de zone achter de zeereep, blijft het duin zichzelf verjongen. Het doel is om de opeenvolging van open zand, naar begroeiing met korstmossen, botanisch rijke duingraslanden, natte duinvalleien, prachtige heidevelden, struweel en in de binnenduinrand een gevarieerd bos ter herstellen. Deze natuurlijke opeenvolging zorgt voor de unieke biodiversiteit in de duinen.

Meer informatie